หนังสือราชการ

รายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการร่วมรับฟังการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

โพสต์9 ธ.ค. 2562 01:21โดยสพป. มหาสารคาม 3

มีผู้เข้ารวมรับฟังการรายงานด้วยวาจา
  ประมาณ   ๒๐    คน  ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  และพระภิกษุ    รูป 

รายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการร่วมรับฟังการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

โพสต์9 ธ.ค. 2562 01:14โดยสพป. มหาสารคาม 3

วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒
  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จาก  สมศ.  จำนวน  ๔  ท่าน  ในห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง  มีประธานศูนย์ฯ  มาร่วมต้อนรับซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน  วันนี้ยังไม่ได้มาร่วมต้อนรับด้วยเนื่องจากติดราชการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอกุดรัง  คณะกรรมการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์  รูปแบบการประเมิน  เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันก่อนการประเมิน

การจัดค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์26 พ.ย. 2562 20:40โดยสพป. มหาสารคาม 3

         โครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
   นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และนายพนม ศิรินามมนตรี ได้ไปเป็น
   ประธานเปิดโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม..

การวิจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน

โพสต์22 ก.ค. 2559 01:25โดยสพป. มหาสารคาม 3   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2559 01:30 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะดำเนินการวิจัยพัฒนา "ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากลอย่างยั่งยืน" ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนในฝันกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน โดยกหนดให้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม  ระหว่างวันที่ ๑-๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในฝัน กรอกแบบสอบถามออนไลด์ ที่เว็บไซต์  http://goo.gl/forms/n7o1oMzV42JcSLML2

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์5 ก.ค. 2559 07:16โดยสพป. มหาสารคาม 3   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 07:31 ]

 
 โรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  จำนวน  ๒๘  โรงเรียน เตรียมรับการประเมินในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ถึง วันที่ ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การพัฒนาครูวิชาการเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยจเด็จ ทัศวงษา   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:45 ]

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โรงเรียนในฝัน พิจารณาคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน หมายถึง การประเมินผลของผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ระหว่าง  ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 โดยให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือมากกว่า

1-6 of 6