หนังสือราชการ

การวิจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน

โพสต์22 ก.ค. 2559 01:25โดยสพป. มหาสารคาม 3   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2559 01:30 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะดำเนินการวิจัยพัฒนา "ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากลอย่างยั่งยืน" ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนในฝันกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน โดยกหนดให้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม  ระหว่างวันที่ ๑-๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในฝัน กรอกแบบสอบถามออนไลด์ ที่เว็บไซต์  http://goo.gl/forms/n7o1oMzV42JcSLML2

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์5 ก.ค. 2559 07:16โดยสพป. มหาสารคาม 3   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 07:31 ]

 
 โรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  จำนวน  ๒๘  โรงเรียน เตรียมรับการประเมินในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ถึง วันที่ ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การพัฒนาครูวิชาการเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยนายจเด็จ ทัศวงษา   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:45 ]

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โรงเรียนในฝัน พิจารณาคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน หมายถึง การประเมินผลของผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ระหว่าง  ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 โดยให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือมากกว่า

1-3 of 3