การพัฒนาครูวิชาการเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยจเด็จ ทัศวงษา   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:45 ]
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โรงเรียนในฝัน พิจารณาคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน หมายถึง การประเมินผลของผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ระหว่าง  ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 โดยให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือมากกว่า
ĉ
จเด็จ ทัศวงษา,
28 มิ.ย. 2559 21:44
Comments