การวิจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน

โพสต์22 ก.ค. 2559 01:25โดยสพป. มหาสารคาม 3   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2559 01:30 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะดำเนินการวิจัยพัฒนา "ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากลอย่างยั่งยืน" ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนในฝันกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน โดยกหนดให้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม  ระหว่างวันที่ ๑-๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในฝัน กรอกแบบสอบถามออนไลด์ ที่เว็บไซต์  http://goo.gl/forms/n7o1oMzV42JcSLML2
Comments