รายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการร่วมรับฟังการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

โพสต์9 ธ.ค. 2562 01:21โดยสพป. มหาสารคาม 3
มีผู้เข้ารวมรับฟังการรายงานด้วยวาจา
  ประมาณ   ๒๐    คน  ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  และพระภิกษุ    รูป