ข่าวราชการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  • การวิจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะดำเนินการวิจัยพัฒนา "ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากลอย่างยั่งยืน" ซึ่งวัตถุประสงค ...
    ส่ง 22 ก.ค. 2559 01:30 โดย สพป. มหาสารคาม 3
  • การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล   โรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  จำนวน  ๒๘  โรงเรียน เตรียมรับการประเมินในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ถึง ...
    ส่ง 5 ก.ค. 2559 07:31 โดย สพป. มหาสารคาม 3
  • การพัฒนาครูวิชาการเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โรงเรียนในฝัน พิจารณาคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน หมายถึง ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:45 โดย นายจเด็จ ทัศวงษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer