ข้อมูลสารสนเทศ

๑.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
 ๑.๑ ผลการประเมินการอ่าน(RT) ปี.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการทดสอบ RT 2562

 ๑.๒ ผลการทดสอบ O-NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562

๑.๓  ผลการทดสอบ O-NET  ม.๓ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 

ผลการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562