ทำเนียบบุคลากร

 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/mkm3/thaneiyb-bukhlakr/kitti-phngs-phl-swang
 

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/chiy-ya-xa-ka-rawang
 

นายไชยยา  อะการะวัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/sakdisiththi-sih-lwng-phechr
 

นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/prayngkh-sri-phul-thraphy
 

นายจเด็จ  ทัศวงษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/phnm-siri-nam-mntri
 

นายพนม  ศิรินามมนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/sumali-mala-hxm
 

นางสุมาลี  มาลาหอม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/thiphy-wiml-dwng-weiyng-kha
 

นางทิพยวิมล  ดวงเวียงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/ci-ra-phr-phl-swang
 

นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/wili-phr-butr-phakdi
 

นางวิไลพร  บุตรภักดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
http://mkm3.esdc.go.th/thaneiyb-bukhlakr/chna-phr-pra-buy-reuxng
 

นางวัฒนิกา  วิชิต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

 

นายสุพัฒ  สิมมะลิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                                    
 นางสาวอุษณีย์ ดวงพรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 
 

นางสาวศิรินรา บุดดานอก 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ